Повідомлення про збори

Відкрите акціонерне товариство «Племінний завод «Велика Бурімка» код ЄДРПОУ 00486818
повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 14 квітня 2011 року об 11.00 год. за адресою:
Черкаська область, Чорнобаївський район, с. Велика Бурімка, адмінбудівля Товариства, актовий зал.
Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря зборів, членів лічильної комісії. Затвердження регламенту.
2. Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.
Напрямки діяльності на 2011 рік.
3. Звіт ревізійної комісії. Затвердження річного звіту та балансу товариства станом на 31.12.2010р.
4. Звіт Наглядової ради. Затвердження рішень Наглядової ради.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2010 рік. Порядок розподілу
прибутку на 2011 рік.
6. Визначення типу Товариства та найменування Товариства.
7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом прийняття його у нової редакції.
8. Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про Загальні збори, про Наглядову
раду, про Виконавчий орган, про Ревізійну комісію.
9. Переобрання голови та членів Наглядової ради. Встановлення розміру їх винагороди, обрання особи,
яка уповноважується на підписання цивільно-правових (трудових) договорів з членами Наглядової ради.
10. Переобрання голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Припинення повноважень голови та членів Правління Товариства. Вибори голови та членів
виконавчого органу Товариства.
12. Про визначення характеру значних правочинів, розміру їх граничної вартості та попереднє схвалення
цих значних правочинів, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
Реєстрація акціонерів здійснюватиметься 14.04.2011р., з 10.30 до 10.50 год. за місцем проведення зборів.
Дата складання зведеного облікового реєстру власників цінних паперів Товариства, які мають право на
участь у загальних зборах 13.04.2011 року.
Для участі у загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім
паспорта – доручення на право участі у загальних зборах, оформлене згідно вимог діючого законодавства
України.
Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо порядку денного загальних зборів акціонерів за
адресою: Черкаська область, Чорнобаївський район, с. Велика Бурімка, адмінбудівля Товариства, , у робочі
дні з 10.00 до 12.00 год. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є
начальник планово-фінансового відділу Шапошник Антоніна Олексіївна. Також за цією адресою акціонери
Товариства можуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного загальних зборів не
пізніше, як за 30 днів до зазначеної вище дати скликання зборів.
Телефон для довідок: (04739) 37319.

Шапошник П.І.
Ċ
Aleksandr Terlo,
26 лип. 2011 р., 16:44